Wachttijden

Peildatum 10/02/2020

 

Aanmeldwachttijd: 6 tot 8 weken

Behandelwachttijd: 0 weken

 

Sarya probeert haar wachttijden zo kort als mogelijk te houden. Tussen aanmelding en intake zit momenteel gemiddeld 6 tot 8 weken. Sarya kent daarna geen behandelwachttijd. Speciale wensen kunnen wachttijden beïnvloeden. Bijvoorbeeld of u een mannelijke of vrouwelijke behandelaar wilt en in welke taal u behandeld wilt worden.

Talen

De talen waarin behandeling geboden kan worden zijn:

Nederlands, Engels, Frans, Turks, Marokkaans Arabisch, Berbers, Klassiek Arabisch, Pools, Indonesisch, Moluks-Maleis en Farsi.

 

Tarieven voor particulieren:

Individuele gesprek 85,- (45 minuten dag)
Individueel gesprek 100,- (45 minuten avond)
Partnerrelatie gesprek   155,- (90 minuten dag)
Partnerrelatie gesprek   175,- (90 minuten avond)
Diagnostiek/ rapportage 190,- (120 minuten)
Email consult 25,-

Kwaliteitsstatuut

Stichting Sarya is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) waar mensen met psychische en/of psychiatrische klachten voor behandeling terecht kunnen. De hulpvraag van de patiënten staan bij ons te allen tijde centraal, waarbij wij trachten de autonomie en zelfregie van de patiënten op een doelmatige manier te stimuleren. Waar voorheen de behandeling van psychiatrische symptomen als enige doel fungeerde is in het heden en de toekomst het individuele en maatschappelijke herstel van evident belang. Dit betekent dat stichting Sarya activiteiten faciliteert die uitgaan van het eigen vermogen van patiënten. Daarnaast hechten wij waarden aan het betrekken van de naaste betrokkenen van de patiënten, die de re-integratie proces stimuleert en bemoedigd. De behandeling van patiënten worden binnen Stichting Sarya door multidisciplinaire teams of interdisciplinaire netwerk van professionals vormgegeven, waarbij de regiebehandelaar de regie heeft over het zorgproces. Stichting Sarya maakt gebruik van multidisciplinaire teamverbanden om de hulpvraag van de patiënt zo goed en adequaat mogelijk in kaart te kunnen brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat een kwalitatief goed netwerk van professionals een belangrijke factor is voor het aanbieden en verlenen van effectieve, efficiënte, doelmatige en adequate zorg.

Het doel van dit kwaliteitsstatuut is het inzichtelijk maken van de zorgverlening binnen de organisatie en het evalueren van het zorgproces met betrekking tot de uitvoerbaarheid en kwaliteit van de zorg. Hierin worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de verschillende disciplines uitgewerkt. Tevens wordt er aandacht besteed aan het mandaat en overdracht van de regiebehandelaars binnen de multidisciplinaire teams of interdisciplinaire netwerk van professionals. Daarnaast beschrijven wij het proces waarin wij onze patiënt en inzicht geven in de organisatie van het te verlenen integrale zorg met de betrokken professionals. De patiënt krijgt in dit zorgproces de mogelijkheid en de ruimte binnen het besluitvormingsproces te participeren om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen. Download hier het volledige Kwaliteitsstatuut Stichting Sarya

Vergoedingen

Behandeling bij Sarya worden in het algemeen vergoed via zorgverzekering. GGZ behandelingen worden vergoed op basis van DBC’s (Diagnose Behandeling Combinaties). Op basis van de diagnose wordt een behandeltraject gestart. De tijdsduur van alle activiteiten wordt geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten worden bij de behandelduur opgeteld. De volledige behandeling wordt na afronding gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij een verwijsbrief van een erkende verwijzer nodig; zoals uw huisarts. Ook dient u bij intakegesprek uw verzekeringsgegevens, uw BSN (sofinummer) en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Voor een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven, zie onderstaande tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Eigen risico

In de basisverzekering geldt een eigen risico. Voor 2020 is het bedrag van het eigen risico vastgesteld op 385 euro. Dit kan anders zijn als u in de bijstand zit en de gemeente voor u een polis heeft gesloten.

Het kan ook zijn dat u zelf een hoger risico heeft gekozen dan het door de overheid vastgestelde bedrag. Dan gaat de premie van uw zorgverzekering vaak omlaag. Het is dan wel zo dat u meer moet bijdragen aan een behandeling.

Over precieze vergoedingen van zorg of het eigen risico in uw situatie raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Niet verschijnen op een afspraak.

Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons dan uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak weten. Buiten kantoortijden kunt u annuleren door een e-mail te sturen naar info@stichtingsarya.nl. Wanneer u niets laat weten, neemt de behandelaar telefonisch contact met u op. Als de behandelaar u niet kan bereiken, krijgt u schriftelijk bericht om binnen 2 weken na dagtekening te reageren.

LET OP!

De kosten voor het niet verschijnen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze kosten worden dus bij u in rekening gebracht. U krijgt hiervoor een factuur toegestuurd van € 45,- per gemiste reguliere afspraak. Bij een gemist intakegesprek of onderzoek ontvangt u een factuur van € 90,-.